باخیش
+0 به يه ن

سنين عشقيـــــن مني گتيــردي ديله ...

نئجه عاشيــــق اولور بولبــــــوللر گوله !

حسرت چكديم ...!

                   كؤنــــول وئرديم ...!

                                       سني سئـوديم ...!

                                                       مـــــــــــــــــــــــــــــن !!!

حسرت چكديم !... كؤنول وئرديم !... سني سئوديم !!!

بئله بير گؤزله ! عشقيمي تزه له ! شعيره غزله !

                                   كؤنول وئرديم من شعيره غزله !!!