باخیش
سه شنبه 28 مرداد 1393
بؤلوم | دعاونيايش یازار : ساراي
+0 به يه نخدايا ...

مي خواهم هر آنچه دارم و ندارم را به تو بسپارم

و مي دانم تو آن ها را ميزان مي كني

خدايا به آرزوهايم بنگر

من افسوسشان را نمي خورم

در خيالم با آن ها زندگي مي كنم و مي دانم كه تو

مي دانم كه تو آن ها را به وقتش به من هديه خواهي داد

در فكر آنم كه بدي هايم را نيز به تو سپارم

مي دانم كه تو آن ها را به خوبي تبديل مي كني و بازمي گرداني

ولي نمي دانم چگونه

خلاصه كه من برايت زحمت دارم و تو برايم رحمت

مي دانم كه با خود مي گويي تا باشد از اين زحمت ها

خدايا، تو خداي خوبي هستي