باخیش
سه شنبه 28 مرداد 1393
بؤلوم | آنايوردوم یازار : ساراي
+0 به يه نبو قالا داش قالادي
داش اوسته داش قالادي
بابكين داش قالاسي
هاميدان باش قالادي
*
بو داغلار آلمالي دير
آلماسي آلمالي دير
بابكين داش قالاسي
مينلر ايل قالمالي دير