باخیش
+0 به يه ن
آغلاماق قويموري تا نظمه چكم ناله لري

دولدورام حسرتيلن غصه يه پيمانه لري
يانام عشقين اودونا يئل داغيدا كوللريمي
بو آليشماقدا سالام حيرته پروانه لري
بار إلاها نه اولار آي دوشه بير لحظه بيزيم دخمه ميزه
آزالار شأني مگر شه گزه ويرانه لري